Address:No.202, Dapu Vil., Dapu Township, Chiayi County 607, Taiwan

Tel:+886-5-2521717

Fax:+886-5-2521767